top02.jpg

ערכאות ערעור

אחת הטעויות הנפוצות בנוגע להליך בוררות, הינה הסברה כי לא ניתן לערער על פסק בורר.
הליך בוררות הינו מחייב ופסק הבורר דינו כדין פסיקה של בית המשפט, אולם הזכות לערער נתונה לצדדים על פי חוק הבוררות ואף ניתן להגדיר מראש את התנאים לערעור, בהסכם הבוררות.

כאמור, ניתן לערער על פסק הבורר. הצדדים יכולים לקבוע בהסכם הבוררות את נושא הערעור, כולל בחירה בערכאת ערעור והתניית תנאים להגשת ערעור. גם במידה ולא קבעו הצדדים על הזכות לערער בהסכם, ניתן להגיש ערעור לבית המשפט, בהתאם לחוק הבוררות, הקובע כי בנסיבות מסוימות ניתן לערער על פסק בורר. בית המשפט בוחן האם נגרמה פגיעה בזכויותיו של צד כלשהו בסכסוך במסגרת הליך הבוררות.

ישנן שתי חלופות לערעור:

  1. חלופה א' - הערעור יהיה על פי כללי הפדרציה לבוררות, לפיהם פסק הבוררות נתון לערעור בפני בורר יחיד או בפני הרכב של שלושה בוררים, מתוך רשימת הבוררים המוסמכת לדון בערכאות ערעור (הערכאה השנייה), או לפי המתווה שקבעו הצדדים בגוף הסכם הבוררות שנחתם בתחילת ההליך.
    גם במידה והצדדים לא הגיעו להסכמה על מסלול הערעור במעמד חתימת ההסכם, או במהלך הליך הבוררות ולא יאוחר מ-14 ימים מיום מסירת פסק הבורר לצדדים, ניתן לערער על פסק הבורר בהתאם להוראות סעיף 21 א' לחוק הבוררות. במידה והערעור יהיה על פי סעיף 21 א' לחוק, הבורר ימונה על ידי הפדרציה לבוררות לבקשת הצדדים או מי מהם.
  2. חלופה ב' - ניתן לערער על פסק בורר על פי הוראות סעיף 21 א' לחוק הבוררות, הקובע כי הבוררות תישמע לפי הוראות סעיף 29 ב' לחוק. הצדדים צריכים להתנות כבר בהסכם הבוררות כי על הבורר לפסוק בהתאם לדין, ובמידה ועשו כן, הם רשאים להסכים כי ניתן לערער על פסק הבוררות, ברשות בית המשפט, אם לטענתם נפלה בפסק הבורר, טעות יסודית ביישום הדין, שביכולתה לגרום לעיוות דין.
    ערעור כאמור יידון בשופט אחד, ויחולו עליו ההוראות החלות על ערעור לפני בית המשפט. אם הצדדים הסכימו כי ניתן יהיה לערער על פסק הבוררות לפני בית משפט, אז כל ישיבות הבוררות יתועדו בפרוטוקול והבורר ינמק את פסק הבוררות.

הצדדים רשאים לקבוע בהסכם הבוררות כי הם מעוניינים לבטל את אפשרות הערעור על פסק הבוררות, בין אם לפני בורר ובין לפני בית המשפט. במקרה כזה תעמוד להם הזכות להגיש בקשה לביטול על פי החלופות הקיימות בסעיף 24 לחוק הבוררות.