top02.jpg

תקנון פעילות הפדרציה לבוררות

תקנון פעילות של הפדרציה לבוררות (להלן: "הפדרציה") הינו קוהרנטי למדיניות הפדרציה ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם הבוררות שנחתם במסגרת ההליך המתנהל בה.

 1. הפדרציה תפעל ליצירת חלופה יעילה וטובה לניהול תיק בביתי המשפט בישראל, מתוך מטרה להביא לפתרון סכסוכים בצורה היעילה, החיובית, המקצועית והמהירה ביותר.
 2. הליך הבוררות שהמנוהל בפדרציה, כולו או מקצתו, יתקיים וינוהל כברירת מחדל תחת התחייבות הצדדים והבוררים לשמור על סודיות ויחסה תחת חיסיון מוחלטת, אלא אם הסכימו וחתמו הצדדים על כתב ויתור סודיות באשר לפרטי הליך הבוררות כולו או מקצתו או גם על פסיקתו.
 3. הפדרציה תבצעה קלסיפיקציה מוקפדת באשר לזהות הבורר והתאמתו לדון להליך שיתברר לפניו ותמליץ לצדדים על מינויו.
 4. הפדרציה תעמיד לרשות הצדדים כל מידע נדרש לצורך ניהול הליך יעיל ותקין.
 5. הפדרציה מחויבת לפעול ללא משוא פנים וכגורם בלתי תלוי, וכן הפועלים מטעמה יהיו כפופים ומחויבים לכללי האתיקה, לתקנון ולנהליי העבודה המוכתבים מראש.
 1. נשיא הפדרציה ותפקידו: נשיא הפדרציה יהיה אדם בעל שיעור קומה אשר יעמוד בראשה, אישיותו ומשנתו יהוו מקור השראה לדרכה ולפעילותה. נשיא הפדרציה יפעל להשיא את פעילות הפדרציה בארץ ובחול באמצעות יצירת קשרים הדדיים לשיתופי פעולה והידוק היחסים הבינלאומיים בנושאים המשותפים. נשיא הפדרציה יכהן בתפקידו 5 שנים. במקרה של נבצרות יו"ר מועצת המנהלים ימלא את תפקידו באופן זמני.
 2. הועד המנהל ותפקידו: הוועד המנהל (להלן: "הוועד") יורכב מחברי מועצת המנהלים שיהיו אמונים על קביעת תקנון פעילות הפדרציה, נוהלי העבודה ופעילותה השוטפת. הוועד הינו הגוף המתווה מדיניות להתנהלות הבוררים הפועלים במסגרתה, קובע כללים ותקנות באשר לפעילות, נוסף להתוויית מדיניות השירות ללקוחות. הוועד יתווה קריטריונים ברורים שיקבעו את דרכי הפעולה בהליכי ביקורת ובקרה והפעילות השוטפת של הפדרציה. הוועד יהיה רשאי להאציל סמכויות למנהל הפדרציה וכן יהיה אמון על מינויו של הנשיא לתקופה בת 5 שנים ובכלל זה יהיה מוסמך להאריך את תקופת כהונתו, או להפסיקה במקרים שלא יתאם את מעמדו.
 3. המנהל/ת הכללי/ת ותפקידו: המנהל הכללי ימונה על ידי הוועד ויהיה אמון על ניהולה השוטף של הפדרציה ויישום מדיניותה ברוח ההחלטות שיתווה הוועד מפעם לפעם, והכול באמצעות הפעלת הגופים הפועלים במסגרת הפדרציה.
 4. מזכירות הפדרציה ותפקידה: תמונה על ידי מנהל הפדרציה, ותרכז תחתיה פעילותה השוטפת, מזכירות הפדרציה תהא אחראית על קבלת חומרים וסיווגם, וכן לתפקודו השוטף של המשרד ולביצוע פעילויות קשורות, כגון ניהול משרד, קבלת פניות וניתובם הפנימי, הפקת מסמכים, תיאום ישיבות מפגשים ועוד.
 5. הוועד לאישור בוררים ותפקידו: הוועד לאישור בוררים יהא אמון על קבלת בוררים לפדרציה על פי אמות מידה שנקבעו בתקנון הפעילות. הועד ידון ויבחן כל מועמדות שתוגש, ובסמכותו אף ליזום פנייה למי שעשויים להתאים לכהן כבורר על פי שיקול דעתו. לוועד מוקנית הסמכות במקרים חריגים לאשר מינויו של בורר גם בהעדר תנאי הסף הנדרשים, ובמקרה כזה יידרש לנמק בכתב את הטעמים שהביאו לבחירה זו.
 6. מבקר הפנים ותפקידו: מבקר הפנים ימונה מחוץ לשורות הפדרציה, בהכשרתו יהיה מבקר הפנים רו"ח וחבר בלשכת רואי החשבון בישראל. מבקר הפנים יהא אמון על פיקוח והתנהלות הפדרציה בכל הקשור למנהל תקין על פי דין, ניהול כספים וכיו"ב. מבקר הפנים יבצע ביקורת שוטפת על הליכי העבודה המתקיימים בפדרציה ויגיש דוח אחת לרבעון לוועד לשם בחינת דרכי התייעלות שיפור הניהול השוטף והפעילות ברוח תקנון פעילות של הפדרציה.
 7. וועדת הביקורת ותפקידה: ועדת הביקורת תורכב משלושה חברים וזו תהא אמונה על בחינתם ופיקוחם של הליכי הבוררות המתקיימים במסגרת הפדרציה משלב פניית הלקוח לפדרציה, בחינת הליך מינוי הבורר לתיק שינהל ובחינת ניהול הליך הבוררות עד מתן פסק הבורר.

ועדת הביקורת תשמש כ"נציבת תלונות הציבור" ככול שתהנה.

 1. בורר בפדרציה יכול להיות אחת מהחלופות הבאות: עורך דין החבר בלשכת עורכי הדין בישראל לפחות 5 שנים, או שופט בדימוס, או מומחה בענף מוגדר שהדין מכיר בו ככזה ובעל וותק של 5 שנות ניסיון לפחות בתחום התמחותו.
 2. לא יתמנה כבורר מי שהורשע בעבירה פלילית שיש עמה קלון. בשאלת הקלון יכריע הוועד בהיוועצות עם הוועד לאישור בוררים.
 3. לא ייכלל בורר במפתח הבוררים של הפדרציה אלא אם עבר הכשרה מתאימה, הכיר את כללי האתיקה ותקנון הפעילות והתחייב בכתב לפעול לפיהם. למען הסר ספק, בורר שטרם עבר ההכשרה מתאימה יהיה מנוע מלכהן כבורר מטעם הפדרציה.
 4. בטרם העברת תיק לטיפולו של בורר יחתום הוא על תצהיר בו הוא מצהיר ומתחייב לפעול ללא משוא פנים ובהעדר ניגוד עניינים.
 5. בסמכות הוועדה לאישור בוררים למנות בורר בערכאה ראשונה ובערכאה שנייה בהתאמה.
 6. הפדרציה רשאית לבטל מינוי של בורר על פי שיקול דעתה הבלעדי, ככול שיתגלה כי הבורר פועל בניגוד לתקנון הפעילות או גם בניגוד לכללי האתיקה או גם בניגוד להסכם הבוררות או גם במקרה שיימצא בניגוד עניינים. מינויו של בורר יפקע עם מסירת הודעת בכתב על דבר ביטול המינוי.
 7. הגשת מועמדות לכהן כבורר תוגש באמצעות טופס"הגשת מועמדות לכהן כבורר" (טופס מס' 101) ויצורפו אליו מסמכים רלוונטיים כמפורט בטופס.
 1. הפדרציה תפתח הליך בוררות עם קבלת מינוי מטעם בית המשפט, או תבחן פניה מכל כל אדם, גורם, מוסד פרטי או סטטוטורי, המבקש לפתוח הליך בוררות בפדרציה אשר יגיש בקשה בכתב על גבי טופס מתאים (טופס מס' 10) המצוי באתר הפדרציה או במשרדיה.
 2. הטופס על כל סעיפיו ימולא ויכיל גם פרטים מלאים של הצדדים האחרים וכן תקציר המתאר את עיקר הסכסוך, השתלשלות האירוע והסכום המשוער שבמחלוקת.
 3. הבקשה תועבר לפדרציה לשם בחינת התכנות קיום הליך בוררות.
 4. עם קבלת דבר המינוי מטעם בית המשפט, או עם הגשת הבקשה על ידי צד, יונפק למגיש אישור פורמאלי מאת הפדרציה על דבר הגשת הבקשה, ובמקביל תישלח הודעת דואר אלקטרוני או מכתב פורמאלי מהפדרציה לצד שכנגד המודיע כי הוגשה בקשה לפתיחת הליך בוררות.
 5. הפדרציה תאשר את מינויו של בית המשפט, תאשר או תדחה בקשה אחרת בתוך 2 ימי עסקים ותיידע את הצדדים על החלטתה.
 1. משאושרה הבקשה לפתיחת הליך הבוררות על ידיי הפדרציה, תתואם פגישה בנוכחות כל הצדדים ונציג הפדרציה, ובה יסוכם מתווה הדיון ופרטיו וייחתם הסכם בוררות שיחייב את הצדדים.
 2. הצדדים יבחרו בהליך הבוררות המועדף עליהם – הליך מואץ, בוררות זבל"א, בורר יחיד, שלושה בוררים וכיו"ב.
 3. הפדרציה תעמיד לרשות הצדדים כל מידע שיידרש לשם קבלת החלטה מושכלת ונכונה.
 1. לאחר שהצדדים יבחרו במותב שידון בתיק ויחתמו על הסכם הבוררות, הפדרציה תערוך בדיקה מקדימה באשר להתאמת בורר לניהול ההליך, הן משום כישוריו ויכולתו לדון בתיק שיובא לפניו והן משום זמינותו.
 2. הפדרציה תשלח לכל צד עד 7 שמות בוררים לבחירתם וזו תכלול תקציר על ניסיונו המקצועי, השכלתו, כישוריו, וכל מידע רלוונטי ככול שיהיה.
 3. הצדדים ידרגו את העדפתם לבורר לפי סדר יורד וישיבו את הטופס למזכירות הפדרציה בתום 3 ימי עסקים. לצדדים הזכות להתנגד למינוי בורר ספציפי מתוך הרשימה. לניהול תיק הבוררות ייבחר הבורר שקיבל העדפה משוקללת גבוה על ידי הצדדים. הפדרציה תודיע לצדדים על בחירת הבורר. לחילופין תינתן לצדדים אפשרות לדחות את הבחירה ולשוב ולבחור פעם נוספת באותו אופן.
 4. ככול שהצדדים ידחו את הצעות המינוי לכל הבוררים המופיעים ברשימה, תועבר לצדדים רשימה נוספת של עד 5 בוררים לבחירה.
 5. ככול שהצדדים לא יצליחו להגיע להסכמה באשר מינוי בורר גם בפעם השנייה, בין אם בכלל ובין אם בתוך מניין הימים שהוגדר מראש, הפדרציה לבוררות תמנה עבורם את הבורר או את המותב לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 6. טרם מינויו יצהיר הבורר בכתב כי אין לו עניין מכל סוג שהוא בתיק שיובא לפניו, וכי אין לו הכרות מוקדמת עם הצדדים או עם באי כוחם באופן שיכול להשפיע או לפגוע בשיקול דעתו וכי לא קיים חשש לניגוד עניינים בניהול הבוררות על ידו.
 7. הצדדים רשאים לבחור להיות מיוצגים על ידי עורך דין בהליך הבוררות או להיוועץ בבעל מקצוע מומחה בתחומו לאורך כל ההליך בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי.
 8. המתדיינים בהליך הבוררות יהיו כפופים לתקנון הפעילות ולכללי הפדרציה ועליהם לפעול לפיהם.
 9. ככול שצד בחר להיות מיוצג על ידי עורך דין עליו להודיע על כך לכל שאר הצדדים ולפדרציה ובכלל זה להעביר להם את שמו של עורך הדין ודרכי ההתקשרות עמו.
 10. הפדרציה לבוררות רשאית להמליץ לצדדים על בחירת הרכב שלושה בוררים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ככול שההליך דורש הרכב שכזה.
 11. במקרה של נבצרות הבורר או העדר יכולת למלא את תפקידו, זה יוחלף בבורר אחר מתוך אותה רשימה שהועברה לצדדים ובה נבחר הבורר בעדיפות הבאה.
 12. הבוררות תמשיך מהנקודה בה הופסקה לאחר שהצדדים ישמיעו טענותיהם, או תחל מחדש ככול שהצדדים יחפצו בכך, בכול מקרה ההסכם על סעיפיו ימשיך לעמוד בתוקף והבוררות תתנהל לפי האמור בו.
 1. הבורר יקיים ישיבה ראשונה יחד עם הצדדים בה יוגדרו סמכויות הבורר לרבות סמכותו לקבוע את היקף סמכויותיו באשר להליך, נושאי הדיון, ונושאי המחלוקת.
 2. במהלך ישיבה זו יציג כל צד את עמדותיו העקרוניות, ובאותה ישיבה יגובשו העקרונות וההסכמות לפיהן יתנהל הליך הבוררות. בכלל זה יוסכמו המועדים להגשת מסמכים, יוסדר אופן זימון העדים וצירוף חו"ד מומחים וככול שניתן ייתחם פרק הזמן בו יתנהל הליך הבוררות ומועד מתן פסק בורר.
 3. כל הישיבה שתתקיים בפדרציה תתועד באמצעים אלקטרונים או גם באמצעות הקלדת פרוטוקול, ההחלטה על אופן תיעוד הישיבות תתגבש ותעוגן בהסכם הבוררות.
 4. העברת המסרים והתקשורת בין הצדדים תבוצע באמצעות דואר רשום, פקס, או גם דואר אלקטרוני.
 1. על הבוררות יחול חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 (להלן: "החוק"), התוספות לחוק, תקנות סדר הדין בענייני בוררות, התשכ"ט, 1968 וכללי הפדרציה לבוררות.
 2. הצדדים יהיו כפופים למועדים ולתנאים שסוכמו ועוגנו בהסכם הבוררות.
 3. הבורר יהיה משוחרר מסדרי הדין ודיני הראיות אלא אם הוכפף אליהם בהסכם הבוררות טרם תחילת הבוררות.
 4. היה והבורר שמונה יהיה מנוע מלהמשיך ולנהל את הליך הבוררות משום כוח עליון או משום כל סיבה שאינה תלויה בו, תמנה הפדרציה את הבורר החליף שנבחר על ידי הצדדים בהסכם הבוררות.
 5. כברירת מחדל, פסק הבורר יהיה מנומק ויימסר לצדדים בתום ההליך או יישלח בדואר על פי החלטת הבורר.
 6. פסק הבוררות וכל חומר המצוי בתיק יתועד וישמר בארכיון הפדרציה למשך 5 שנים, ולאחר מכן רשאית הפדרציה להשמידו.
 7. זכות הערעור תהא על פי דין אלא אם הוחלט אחרת.
 8. פסק הבורר יהפוך לחלוט על פי דין רק בחלוף המועד להגשת ערעור.

הפדרציה תאפשר לצדדים לבחור על פי צרכיהם או רצונם באחת החלופות לניהול הליך הבוררות כפי שתובאנה להלן:

 1. בורר יחיד – הצדדים בוחרים את הבורר המועדף עליהם כמפורט בתקנון הפעילות לעיל ולהלן.
 2. בוררות זבל"א - "זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד". בוררות הנשענת על המקורות בתלמוד ומאפשרת לכל צד לבחור בורר. ההליך יתנהל כשכל צד יבחר לו בורר שייצג אותו ואת האינטרס שלו, ובמקרה שהסכסוך לא יבוא לידי סיום הפדרציה תמנה בורר שלישי שיכריע על בסיס המסמכים המובאים לפניו. לחילופין, ימונה הבורר השלישי שנבחר על ידי הצדדים בהסכם הבוררות.
 3. בוררות במותב של שלושה – הצדדים יחליטו על הרכב של 3 בוררים שידון בעניינם. הפדרציה לבוררות תפעל לאיתור הבוררים המתאימים ותעמיד לבחירה שני הרכבים.
 4. בוררות לפי דין תורה – בוררות על פי דיני ממונות בדין תורה.
 5. הליך בוררות מואץ – כמפורט בסעיף בתקנון הפעילות לעיל ולהלן.
 1. הליך בוררות מואץ עומד בפני עצמו ויכול שיפתח ככזה עם החתימה על הסכם הבוררות.
 2. ההליך המואץ ייתחם במועדים בכלל זה גם מועד מתן פסק הבורר.
 3. ההליך המואץ יתנהל על בסיס מסמכים אשר היקפם יקבע על פי שיקול דעתו הבלעדי של הבורר בנוסף לכתב תביעה וכתב הגנה על נספחיהם לרבות תביעה שכנגד.
 4. הצדדים יביאו ראיותיהם ויסכמו את טענותיהם בעל פה.
 5. במקרה של דחיפות יוצאת דופן, גם לאחר שהחל הליך בוררות רגיל, רשאי כל צד לפנות בכתב לפדרציה בבקשה לנתב את ההליך להליך בוררות מואץ ולהביא בה את הנימוקים להאצתו.
 6. ככול שהבקשה תוגש בהסכמת הצדדים, יואץ ההליך ויוכפף ללוח הזמנים שיגובש, בו בזמן יורחבו סמכויות הבורר ללא החרגה לשם ניהול הליך יעיל והתאמתו להליך מואץ תוך התאמת סעיפי הסכם הבוררות שנחתם והחלתם על הליך הבוררות המואץ.
 7. בהעדר הסכמה בין הצדדים, ימשיך הליך הבוררות על פי הסכם הבוררות שנחתם.
 8. ככול שתהא הסכמה בין הצדדים אך הבורר המנהל את הליך הבוררות יהיה מנוע מלנהל הליך בוררות מואץ, מכל סיבה שהיא, תמנה הפדרציה את הבורר שנבחר כאופציה חלופית בהסכם הבוררות.
 1. כל צד רשאי להביא עד או גם יועץ מומחה מטעמו כפי שנקבע בהסכם הבוררות.
 2. עדות או גם חוות דעת מומחה יכולים להימסר בכתב, אך הדבר לא יגרע מזכותו של צד להזמין את העד או את המומחה כדי לחקור אותו.
 3. הפדרציה תעמיד לרשות הצדדים רשימת מומחים במגוון תחומים לבחירה לשם קבלת חוות דעת מומחה בתחום הנדרש.
 4. לבורר הסמכות לבחור מומחה מרשימת המומחים של הפדרציה, שיסייע במתן חוות דעת מקצועית כחלק מהליך הבוררות. עלות חוות הדעת שתתבקש על ידי הבורר תמומן ע"י הצדדים.

זכות הערעור תהא על פי אחת החלופות להלן:

 1. הערעור יהיה על פי כללי הפדרציה לבוררות, לפיהם פסק הבוררות נתון לערעור בפני בורר דן יחיד או מותב בהרכב של שלושה בוררים מתוך רשימת הבוררים המוסמכת לדון בערכאה השנייה, בהעדר רוב במתן הכרעה יחול הדין המהותי בעניין זה.
 2. ערעור לפי המתווה שקבעו הצדדים בגוף ההסכם.
 3. לא הגיעו הצדדים לכלל הסכמה לעניין מסלול הערעור במהלך הליך הבוררות ולא יאוחר מ-14 ימים מיום מסירת פסק הבורר לצדדים, ישמע הערעור על פי הוראות סעיף 21א לחוק. ככול שמסלול הערעור יהיה על פי סעיף 21א לחוק, הבורר ימונה על ידי הפדרציה לבוררות לבקשת הצדדים או מי מהם.
 4. לחילופין, הערעור ישמע על פי הוראות סעיף 21א לחוק הבוררות, לפיו אם קבעו צדדים בהסכם בוררות כי פסק הבוררות ניתן לערעור לפני בורר, שאז יידרש הבורר לנמק את פסק הבוררות כדי שניתן יהיה לערעור, וכן יחולו הוראות התוספת השנייה נוסף על הוראות התוספת הראשונה ככל שאינן סותרות את הוראות התוספת השנייה, ובתנאי שהצדדים לא קבעו אחרת.
 5. לחילופי חילופין, הבוררות תישמע לפי הוראות סעיף 29ב לחוק לפיו, הצדדים להסכם בוררות אשר התנו שעל הבורר לפסוק בהתאם לדין, רשאים להסכים כי ניתן לערער על פסק הבוררות, ברשות בית המשפט אם נפלה בו טעות יסודית ביישום הדין אשר יש בה כדי לגרום לעיוות דין, ערעור כאמור יידון בשופט אחד, ויחולו עליו ההוראות החלות על ערעור לפני בית המשפט. הסכימו צדדים להסכם בוררות כי פסק הבוררות ניתן לערעור לפני בית משפט כאמור לעיל, יתועדו ישיבות הבוררות בפרוטוקול והבורר ינמק את פסק הבוררות. הוגש ערעור לבית המשפט על פסק הבוררות, לא ייזקק בית המשפט לבקשה לביטול פסק הבוררות, והצדדים יהיו רשאים להעלות בערעור טענות בעניין ביטול פסק הבוררות על פי אחת העילות שבסעיף 24 לחוק.
 1. הליך הבוררות יחסה תחת חיסיון מוחלט ולא יהיה נתון לחשיפה אלא אם נקבע אחרת בהסכם הבוררות מראש ובכתב.
 2. הצדדים מתחייבים לשמור בסודיות על כל פרטי הליך הבוררות כולו או מקצתו לרבות החומרים שהוגשו ופסק הבורר שהתקבל, אלא אם הוגדר בהסכם הבוררות שהצדדים אינם מתנגדים לפרסם את הליך הבוררות כולו או מקצתו או גם את פיסקו.
 3. כל עובד בפדרציה, או נותן שירות מטעמה, יתחייב באמצעות תצהיר, לשמור על סודיות מוחלטת, לא להעביר בדרך כלשהי שום נתון, מידע מסוג כלשהו, חומר מצולם סרוק או מודפס, או כל חומר אחר, לא באמצעים מגנטיים ולא בשום דרך אחרת.
 4. כל עובד בפדרציה, או נותן שירות מטעמה יתחייב להשתמש בנתונים ומידע הנמסרים לו אך ורק לצורך ביצוע האינטרסים עבור הפדרציה או עבור העניין הקשור, ולא יעשה בהם שימוש לצרכים אחרים. המידע והנתונים ישמרו בסוד, לא יועברו, לא ימסרו, לא יועתקו ולא יפורסמו על ידו אלא עבור הפדרציה.
 1. קובלנה באשר להתנהלות או התנהגות הבורר במסגרת הליך הבוררות או מחוצה לו, ניתן להגיש על גבי טופס קובלנה (טופס מס' 67) שניתן לקבלו במזכירות הפדרציה או להורידו מהאתר.
 2. הקובלנה תוגש למזכירות הפדרציה באמצעות הקובל, בכתב, בצירוף מסמכים רלוונטיים והכול בתוך מעטפה סגורה, מזכירות הפדרציה תעביר את המעטפה כשהיא סגורה לבחינת יו"ר וועדת הביקורת של הפדרציה להמשך טיפול.
 3. טרם בדיקת הקובלנה גופה, חברי ועדת הביקורת יצהירו בכתב ויתחייבו לפעול ללא משוא פנים, על גילוי נאות והעדר ניגוד עניינים לשם טיפול בקובלנה שהוגשה.
 4. פעילות חברי ועדת הביקורת תהא ברוח חוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב-1992.
 5. החלטה באשר לקובלנה שהוגשה בהליך בוררות פעיל תינתן תוך 10 ימי עסקים מיום מסירת הקובלנה או מיום מסירת המסמך האחרון במזכירות הפדרציה לפי המאוחר מבניהם.
 6. החלטה באשר לכל קובלנה אחרת תינתן תוך 90 ימי עסקים מיום מסירת הקובלנה או מיום מסירת המסמך האחרון במזכירות לפי המאוחר מבניהם.
 7. ככול שהוועדה תקבלה החלטה כי התנהגות הבורר לא תאמה את כללי האתיקה של הפדרציה או הוראות הדין, ינקטו כנגד הבורר הליכים משמעתיים עד כדי הדחתו מתפקידו כבורר והשעייתו מהפדרציה לצמיתות.
 1. האגרות והתשלומים בגין שירותי הפדרציה יקבלו ביטוי בהסכם הבוררות בהתאם למחירון המופיע באתר הפדרציה ובמשרדיה, המהווה נספח להסכם הבוררות שנחתם או בהתאם להסכמות הצדדים.
 2. הפדרציה לבוררות רשאית להתנות את קיום ההליך או מתן פסק בורר בהפקדת כספים בנאמנות, הן כחלק מהליך הבוררות והן כדי להבטיח תשלום לעוסקים במלאכה ולפדרציה.
 3. ביטול הליך בוררות טרם התקיימה ישיבה ראשונה לא יחייב את מי מהצדדים בתשלום מלבד אגרת פתיחת הליך שלא יהיה ניתן להשבה בכל מקרה.
 4. גובה התשלום בגין הליך בוררות שיבוטל או יופסק ע"י הצדדים יעוגן בהסכם הבוררות.
 5. הצדדים יתחייבו להבטיח את שכר הבוררים במסגרת חתימה על הסכם הבוררות משום התחיבות הבורר להתפנות ולדון בתיק, ומשום שבטל מזמנו ונמנע מלהתחייב בהתחייבויות אחרות לצורך ניהול הליך הבוררות.
 6. הפדרציה או הבורר מטעמה רשאי לחייב את הצדדים בתשלום כגון הוצאות, שכ"ט למומחה מטעם הבורר, שירותים חיצוניים הנדרשים לניהול ההליך או השלמת ההליך, והכל בהתאם לאמור בהסכם הבוררות.
 7. אי תשלום הוצאות או גם שכ"ט על ידי מי מהצדדים בהתאם להוראות ההסכם או מהעולה ממנו, תאפשר לבורר להפעיל סנקציה מחמירה לרבות מתן פסק בורר ומסירתו לצד השני מיד עם ביצוע התשלום ההוצאות או גם שכ"ט, והכול על פי שיקול דעתו.
 8. לבורר תהא הסמכות להורות על הקפאת הליכי בוררות, חידושם או על עיכוב מתן פסק בורר עד להסדרת תשלום ההוצאות או גם שכ"ט.
 9. הבורר יהא רשאי לשנות החלטתו בין ביוזמתו ובין על פי בקשת אחד הצדדים במהלך הבוררות ובלבד שנתן הזדמנות לצדדים להשמיע טענותיהם לעניין זה.