top03.jpg

דבר נשיא הפדרציה לבוררות

פרופ' חמי בן נון

בוררות היא הליך מעין שיפוטי עתיק יומין המצוי ברוב מערכות המשפט בעולם, אשר במסגרתו דן בורר שמונה על ידי הצדדים או על ידי בית המשפט בסכסוך שבין הצדדים ומכריע במחלוקות שביניהם. הפנייה להליך הבוררות נעשית בהסכמת הצדדים, דבר המדגיש את האוטונומיה שלהם בבחירת דרך ניהול הסכסוך שביניהם. הרעיון העומד מאחורי מוסד הבוררות הוא לספק הליך יעיל, נוח, חסכוני, גמיש, בלתי פורמלי ומהיר ליישוב הסכסוך שבין הצדדים מחוץ לכותלי בית המשפט, ולהביא לפתרון צודק ללא היזקקות למערכת המשפטית.

חוק הבוררות בישראל נועד לאפשר לצדדים לסכסוך  להסכים ביניהם, כי בורר שהם בוחרים או לחלופין נבחר על ידי גורם מקצועי אובייקטיבי, יפסוק במחלוקת שנתגלעה ביניהם, לאחר שהצדדים קיימו בפניו הליך שבמהלכו מציגים הצדדים את טענותיהם ומביאים בפניו את ראיותיהם. מנגנון הבוררות מאפשר לצדדים לבחור בורר בעל תחומי התמחות או ידע ספציפיים, אשר יסייעו בידיו לדון בסכסוך שבפניו, שעה שהתמחותם של השופטים בבתי המשפט מוגבלת, והכלים המקצועיים העומדים לרשותם באופן אישי מעטים. חוק הבוררות במתכונתו דהיום מאפשר גם בחירה בין מסלולי השגה וערעור על החלטות הבורר ומכוון את הבורר לנמק את החלטותיו.

הבוררות היא מוסד של "צדק פרטי". אחת הטענות הנשמעות כנגד "צדק פרטי"  היא, כי הוא פוגע בעניים ובשכבות החלשות, בהגדילו את הוצאות הצדדים הנזקקים למימונו. עלותו של הליך הבוררות, בפרט, נתפס כאחד מחסרונותיו של מוסד זה. אולם התבוננות במוסד הבוררות מראה כי במקרים רבים עלות הבוררות פחותה מעלות ההליך המשפטי וגמישותו של הליך הבוררות אף מגדילה את הסיכוי לסיום צודק של הסכסוך. מעבר לאלה, יתרונותיו העיקריים של הליך הבוררות (בהשוואה להליכי בית המשפט) הם האפשרות לסיים את הסכסוך במהירות רבה יותר; לנהלו תוך שמירה על פרטיות הצדדים ובמקום נוח להם; לבחור אדם בעל מומחיות בנושא הסכסוך האמון על הצדדים כבורר, וכן לחזק את האוטונומיה של הצדדים בכך שהם אלה הקובעים את אופן ניהול ההליך.

הפדרציה לבוררות רואה לעצמה זכות גדולה להיות בית להליכי בוררות המשרתים את מערכת המשפט ואת אזרחי המדינה ופועלת לקיום הליכי בוררות ידידותיים, יעילים והוגנים. ההליכים המתנהלים בפדרציה מצויים תחת מעטה סודיות מוחלט ביחס לכל היבט של הבוררות ותכניה. הבוררים של הפדרציה נבחרים בקפידה ועליהם לקיים שורה של התחייבויות ובהן סודיות, התנהלות אתית מחמירה, קיום הליכים ללא משוא פנים ומחוייבות לתקנון ולנהלי עבודה של הפדרציה. ארגונה של הפדרציה לבוררות מאפשר ניהול מדויק ומפוקח על הצדדים האדמיניסטרטיביים כדי שהבאים בשעריה יקבלו את הפתרון המיטבי. הפדרציה מאפשרת לבאים בשעריה פתרונות מהירים אצל בוררים מקצועיים בעלי תחומי ידע ספציפיים בעלות הוגנת.

אני מזמין כל אדם המבקש צדק בדרך המהירה, הגמישה והיעילה ביותר,  לפנות אלינו, לפדרציה לבוררות, בעלות שברוב המקרים תהיה פחותה מעלות הליך משפטי בעניינו, ולתת לנו להגיש את הפתרון הראוי ביותר לסכסוך, לפני בוררים מקצועיים ובעלי תחומי ידע ספציפיים.                   

פרופ' חמי בן נון